جداول تلرانسهای استاندارد

استاندارد جداول تلرانس های استاندارد (ثبوت میله و سوراخ)

قسمتی از ISO 286-2